• Home
 • Gramatyka
 • Always usually often – przysłówki częstotliwości

Always usually often – przysłówki częstotliwości

Jak często? – angielskie przysłówki częstotliwości.
Przysłówki częstotliwości mówią o tym, jak często coś robimy albo jak często coś się dzieje. Określone przysłówki częstotliwości opisują ją dokładnie – daily, every week, annually, a nieokreślone – częstotliwość podaną w przybliżeniu – always, sometimes, never.

 • Na przykład: I go jogging every week and I usually run in the park.

Określone przysłówki częstotliwości

Przysłówki określone występują albo na początku, albo na końcu zdania.

Popatrz na takie zdanie:

 • He likes reading every evening.

Tutaj przysłówkiem jest every evening i mówi dokładnie o tym, jak często wykonywana jest czynność – reading.
Pytanie do tego przykładu brzmiałoby:

 • How often does he read?

I kolejne:

 • Every week, they go to the gym.

Tutaj przysłówkiem jest every week, a zdanie mówi o tym, jak często odbywa się czynność – go.
Zdanie odpowiada na pytanie:

Jeszcze kilka przykładów:

 • The club is open every day.
 • Every afternoon, some students have extra classes.
 • She goes to the hairdresser’s every month.
 • Every two weeks, we visit our parents.
 • I have to send the report monthly.

Nieokreślone przysłówki częstotliwości

Najczęściej używane przysłówki, które w przybliżeniu opisują, jak często coś się dzieje, to: always, frequently, generally, hardly ever, never, normally, occasionally, often, seldom, rarely, regularly, sometimes, usually.

Można je uporządkować według tego, jak często coś robimy:

 • 100% Always: I always go shopping with my sister.
 • 90% Usually: I usually get up at 6 a.m.
 • 80% Normally/Generally: He doesn’t normally drink coffee.
 • 70% Often/Frequently: I often eat pizza.
 • 50% Sometimes: I sometimes feel tired after work.
 • 30% Occasionally: You should occasionally clean your flat.
 • 10% Seldom: He seldom watches tv.
 • 5% Hardly ever/Rarely: They hardly ever talk on the phone.
 • 0% Never: We never drink alcohol.

Miejsce przysłówka w zdaniu

Nieokreślone przysłówki częstotliwości występują w środku zdania, ale to, gdzie konkretnie, zależy od czasownika.

Przysłówek częstotliwości wstawiamy przed orzeczeniem (z wyjątkiem czasownika “to be”):
podmiot + przysłówek + orzeczenie

Przykłady:

 • I always eat dinner at home.
 • She usually works from home.

Przysłówek częstotliwości wstawiamy po czasowniku “to be”:
podmiot + to be + przysłówek

Przykłady:

 • They are always very polite.
 • He isn’t usually helpful.

Przysłówek częstotliwości wstawiamy po czasowniku modalnym/posiłkowym (have, will, must, might, could, would, can itd.):
podmiot + czasownik posiłkowy + przysłówek + czasownik

Przykłady:

 • We could sometimes eat out.
 • I can hardly ever focus on reading.

Te przysłówki możemy umieścić również na początku zdania: usually, normally, often, frequently, sometimes, occasionally.

 • Occasionally, I stay at work late.

ALE niektóre przysłówki NIGDY nie mogą znaleźć się na początku: always, seldom, rarely, hardly, ever, never.

Zwróć na to uwagę!

Przysłówki hardly ever i never łączą się z czasownikami w formie twierdzącej, a nie przeczącej. W języku angielskim unikamy podwójnego przeczenia:

 • She hardly ever eats meat.
 • We never spend holidays in the city.

Przysłówka ever używamy w pytaniach i zdaniach przeczących:

 • Have you ever seen a dolphin?
 • I haven’t ever been to Japan. (albo: 'I have never been to Japan’).

Subscribe to our newsletter now!